Skatter i Finland, Verohallinto, VERO SKATT

M.a.p. av eventuellt bosätta sig, skatteskriva sig, i Finland så än så länge är mestadels av research et c inte gjort tillgängligt här.

Men först, några andra sektioner här på jandp.biz som också har skattrelaterad information:

Tillsvidare, allmänna resurser:

 

 

Dubbelbeskattning

 • google.com/search?q=har+finland+dubbelbeskattningsavtal+med+usa
 • vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/88122/undanr%C3%B6jande-av-internationell-dubbelbeskattning-i-beskattningen-av-samfund/
  • “Med internationell juridisk dubbelbeskattning avses en situation, där fler än en stat beskattar samma skattskyldige för samma inkomst eller för samma tillgångar för samma tidsperiod. Med internationell ekonomisk dubbelbeskattning avses å sin sida en situation, där fler än en stat beskattar en skattskyldig med hemvist i två eller flera olika stater för samma inkomst eller för samma tillgångar. I denna anvisning ligger fokus på internationell juridisk dubbelbeskattning.

   Inkomster som förvärvats av ett i Finland allmänt skattskyldigt samfund kan vara föremål för beskattning i en annan stat (källstat), om den andra staten har rätt att beskatta inkomsten utifrån den nationella lagstiftningen och ett inkomstskatteavtal som eventuellt tillämpas på den. Inkomst är föremål för internationell juridisk dubbelbeskattning, då inkomsten beskattas i hemvist- och källstaten. I så fall är utgångspunkten att den skatt som betalats i källstaten avräknas i den skattskyldiges hemviststat.”

 • 2.1 Två metoder för undanröjande

  “Dubbelbeskattning kan undanröjas med avräknings- eller undantagandemetoden. Föreskrifterna i inkomstskatteavtalet fastställer den metod för undanröjande som ska tillämpas, då inkomstskatteavtalet tillämpas på en inkomst. I så fall ska metoden för undanröjande granskas enligt det skatteavtal som ska tillämpas. Kapitel V i OECD:s modellskatteavtal, vars rubrik är ”Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning” innehåller föreskrifter om såväl undantagandemetoden (artikel 23 A) som avräkningsmetoden (artikel 23 B). Det är möjligt att komma överens om att dubbelbeskattning av olika inkomsttyper som förvärvats i samma stat undanröjs med olika metoder. I en situation utan skatteavtal tillämpas i enlighet med 2 § i metodlagen avräkningsmetoden.”

  •  

   “1 av 2”) Avräkningsmetoden är den metod som används i regel. I avräkningsmetoden beskattar Finland inkomst som ett i Finland allmänt skattskyldigt samfund förvärvat i utlandet, men drar av den skatt som betalats till utlandet från den skatt som ska betalas till Finland.

  •  

   “2 av 2”) Undantagandemetoden tillämpas på inkomst från en främmande stat enbart om Finland avstått från sin beskattningsrätt i skatteavtalet. Avstående från beskattningsrätten enligt undantagandemetoden innebär att Finland inte beskattar inkomst som ett allmänt skattskyldigt samfund förvärvat i utlandet.

   • Ovanlig, inte speciellt många fall som täcks.
   • “Undantagandemetoden tillämpas som huvudsaklig metod enbart i skatteavtalen med Egypten och Frankrike.”