Skatter i Sverige, Skatteverket

Intro

Beskattningsprinciper

Pension beskattas som inkomst av tjänst (11:1 IL). Beskattning sker enligt kontantprincipen, vilket innebär att inkomsten ska tas upp till beskattning det år den kan disponeras eller på något annat sätt kommer dig till del (10:8 IL).Mar 31, 2019 [lawline.se/answers/skattskyldighet-for-pension-fran-usa]

 

Utdrag från lawline.se/answers/beskattning-av-amerikansk-pension-i-form-av-roth-ira:

Utredning

Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses av många anledningar inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet (1), skatteobjektet (2), dubbelbeskattning (3) och undanröjande (4).

Av 3 kap. 3 § IL följer att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Enligt 3 kap. 8 § IL innebär obegränsad skattskyldighet att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett varifrån i världen de kommer. Pensionsersättningar ska beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1 § IL. Beskattning av pensionsersättningar ska ske när de kommer den enskilde till del enligt 10 kap. 8 § IL. Artikel 19.1 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar som huvudregel ska beskattas i den stat som denne har hemvist i vid skattskyldighetens inträde. Artikel 19.2 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar med koppling till en stats socialförsäkringssystem beskattas i den stat vars socialförsäkringssystem gör utbetalningen.

Pension, -> beskattas i inkomstslaget tjänst, ->  ska ske när de kommer den enskilde till del (dvs när tar ut, withdraw, obs: också vid eventuella konverteringar, 401(k) t IRA, o dyl)

google.com/search?q=beskattningstidpunkt

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du enligt min uppfattning i och för sig skulle kunna bli skattskyldig i Sverige för inkomster från ditt amerikanska pensionssparande om du bosatte dig här. Enligt min uppfattning bör du dock inte beskattas i Sverige eftersom beskattningstidpunkten enligt svensk rätt, den tidpunkt då du kan förfoga över pengarna, måste anses ha inträtt innan eller när du började spara dem som Roth IRA. Roth IRA måste alltså betraktas som en sparform snarare än en pensionsform som du saknar kontroll över och som beskattas först vid utbetalning. Med andra ord fanns ingen svensk skattskyldighet vid när du enligt svensk rätt skulle ha beskattats, vilket innebär att du inte heller kommer beskattas i Sverige när du förfogar över pengarna i framtiden. Skulle en kapitalvinst tillkomma kan dock denna bli föremål för beskattning i Sverige enligt reglerna om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital. Enligt min uppfattning kan stöd för denna uppfattning hämtas från målet HFD 3748-18 som behandlade en delvis likartad situation. Detta mål besvarar även din fråga om traditionell IRA med att uttag från sådan sparform inte beskattas utan att beskattningstidpunkten inträder innan eller vid insättning till en sådan sparform.

-> Beskattningstidpunkten var när pengar sattes in,

“Skulle en kapitalvinst tillkomma kan dock denna bli föremål för beskattning i Sverige enligt reglerna om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital.”

Dvs, BÖR räkna med 30% (Svenska kapitalskatt på skillnaden mellan insatta medel och aktuell balans, dvs all ökning inom sparandet…. Jämfört med 0% om fortfarande kvar i USA när tar ut pengar.
Också av väsentlighet: att räkna ut det faktiska VÄRDEökning, med potentiellt insättning av många perioder. Kan bli väldigt omständigt………

 

Blanketter

 

Dubbelbeskattning

SE+US:

Generellt:

 • Vad innebär internationell dubbelbeskattning? –
  www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/326353.html

  • “Principer för beskattningen
   En stat grundar normalt sin beskattning på en eller flera av följande principer:

   • hemvistprincipen    – (e.g. Sverige)
    • “Hemvistprincipen, som även kallas domicilprincipen, innebär att den stat där en person är skatterättsligt bosatt beskattar all inkomst som personen har inom eller utom denna stat.

     Den svenska beskattningen bygger på denna princip. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig här för samtliga sina inkomster oavsett varifrån inkomsten kommer.”

   • källstatsprincipen
    • “Källstatsprincipen innebär att den stat som inkomsten härrör från beskattar inkomsten i fråga oavsett var den skattskyldiga är skatterättsligt bosatt.

     Sverige tillämpar källstatsprincipen när en begränsat skattskyldig person beskattas här för vissa inkomster med stark anknytning hit. Skattskyldigheten är begränsad till att omfatta inkomster som uttryckligen angetts av lagstiftaren.”

   • nationalitetsprincipen.  (e.g. US, one of the few; “Nationalitetsprincipen innebär att en stat beskattar sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster härrör. USA tillämpar denna princip när det gäller de federala inkomstskatterna.”)
 •  Dubbelbeskattningsavtal

 

Skatteavtal

 

 

 

Utländsk försäkring Svensk klassificering (J&P)
Social Security Socialförsäkrings­pension
Pensions through employments, this should including Pensions as well as IRAs, 401(k), 457, et c Tjänstepension
???

 

En kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Som kapital-försäkring anses också en försäkring som uppfyller de kvalitativa villkoren för en pensions-försäkring, om det bestämdes att försäkringen ska anses vara en kapitalförsäkring när avtalet ingicks (58 kap. 2 § andra stycket IL)

 

d

Socialförsäkringspension

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning är utländsk socialförsäkringspension. Utländsk socialförsäkringspension som motsvarar svensk socialförsäkringspension är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Även om utländsk socialförsäkringspension inte motsvarar svensk pension kan annan grund finnas för beskattning.

Läs mer om pensionsinkomster från socialförsäkringssystem.

Tjänstepension

Pension som kommer från en anställning brukar kallas tjänstepension. Pensionen kan exempelvis betalas ut av en svensk eller utländsk arbetsgivare eller genom en svensk eller utländsk pensionsförsäkring. Tjänstepension beskattas i inkomstslaget tjänst.

Läs mer om pensionsinkomster från anställning.

Privat pension

En utbetalning på grund av en svensk eller utländsk pensionsförsäkring eller från ett svenskt pensionssparkonto (IPS) är pension och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Läs mer om pensionsinkomster från privat pensionssparande.

 

 

 

Ersättning från en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL

All ersättning som betalas ut från en försäkring som är en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL (privat pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring) är pension (10 kap. 5 § första stycket 4 IL). Detta gäller oavsett om ersättningen betalas ut som ålderspension, efterlevandepension eller sjukpension samt vid återköp av pensionsförsäkringen. Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).

 

 1. Pensionsförsäkring, pensionsförsäkringar
  1. d
   1. privat pensionsförsäkring eller
   2. tjänstepensionsförsäkring)
  2. oavsett om ersättningen betalas ut som ålderspension, efterlevandepension eller sjukpension samt vid återköp av pensionsförsäkringen. Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL).
 2. En utländsk livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Läs mer om utbetalningar på grund av en kapitalförsäkring.

 

 

Skatter, deklaration och folkbokföring för dig som är ny i Sverige och får pension …

 

Det här får du veta

 • Hur inkomstskatt fungerar i Sverige.
 • Vad du behöver göra när du får utländsk pension i Sverige eller får både utländsk och svensk pension.
 • Hur du deklarerar dina utländska pensionsinkomster.
 • Hur du folkbokför dig i Sverige.
 • Hur du betalar in och får tillbaka skatt.

Inkomstskatt i Sverige

Du som bor eller vistas stadigvarande i Sverige i ska i de flesta fall betala inkomstskatt i Sverige. Du betalar inkomstskatt på pensionsinkomster och andra inkomster oavsett vilket land inkomsterna kommer från.

Här hittar du information om vad det innebär att vistas stadigvarande och vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

 

 

Du som betalar skatt på utländsk pension

Om du samtidigt betalar skatt på den utländska pensionen i ett annat land har du rätt att begära att den skatten räknas bort från den skatt du ska betala i Sverige. Det kallas avräkning av utländsk skatt.

Sveriges rätt att beskatta utländska pensioner kan begränsas i skatteavtal. Här hittar du information och de aktuella överenskommelser Sverige har med andra länder för att undvika dubbelbeskattning.

 

I ovan är det då “Sveriges rätt att beskatta utländska pensioner kan begränsas i skatteavtal.” som är av högsta betydelse i alla påståenden om att Sverige INTE kräver skatt på amerikansk social security.

###TODO! VAR????????  [beskrivet]

 

Deklaration

 

 

Terminologi

 

Denna fråga löses främst genom tre principer: hemvistprincipen, källstatsprincipen och nationalitetsprincipen (Dahlberg, 2019).

• Hemvistprincipen går ut på att företag ska betala skatt på sina globala vinster (obegränsat skattskyldig) i det land de är hemmahörande4 .

• Källstatsprincipen går ut på att företag under vissa förutsättningar ska betala skatt för vissa inkomster även om de inte är obegränsat skattskyldig i ett visst land. Vanligen brukar företag behöva betala skatt för de inkomster som uppstår i länder där de har ett fast driftställe, till exempel genom att vara fysiskt närvarande.

• Nationalitetsprincipen går ut på att en person ska betala skatt där de har sitt medborgarskap. Idag är det främst amerikanska myndigheter som använder den principen.

 

Svenska English
Hemvistprincipen residence (country) principle,
the residence principle,
domicile principle,
Residence-Based Taxation
residency model
Residence-Based Taxation (RBT)
Källstatsprincipen source (country) principle,
the source principle
Nationalitetsprincipen citizenship model
Citizenship-Based Taxation,
‘The US is one of only three countries that use this system—the other countries are Eritrea and North Korea’ [Greenback]The U.S. tax system is based on a citizenship model rather than a residency model, so its reach is potentially worldwide. Domicile and residence are irrelevant for U.S. citizens, who are subject to income tax on their worldwide income, to gift tax on their worldwide gifts, and to estate tax on their worldwide estate.

Citizenship-Based Taxation (CBT)

irsstreamlinedprocedures.com/citizen-based-taxation-vs-residence-based-taxation-overview/#:~:text=Based%20Taxation%20model.-,Citizenship%2DBased%20Taxation%20(CBT),is%20sourced%20in%20that%20country.

• Hemvistprincipen går ut på att företag ska betala skatt på sina globala vinster (obegränsat skattskyldig) i det land de är hemmahörande4 .

• Källstatsprincipen går ut på att företag under vissa förutsättningar ska betala skatt för vissa inkomster även om de inte är obegränsat skattskyldig i ett visst land. Vanligen brukar företag behöva betala skatt för de inkomster som uppstår i länder där de har ett fast driftställe, till exempel genom att vara fysiskt närvarande.

• Nationalitetsprincipen går ut på att en person ska betala skatt där de har sitt medborgarskap. Idag är det främst amerikanska myndigheter som använder den principen.

 

https://www.investopedia.com/terms/d/domicile.asp

Sve:

2.1 The residence (country) principle and the source (country) principle

Eng: vero.fi/en/detailed-guidance/guidance/77657/relief-for-international-double-taxation4/

link.springer.com/chapter/10.1057/9781137443809_6:

There are two main principles of international taxation. Most countries employ, either statutorily or effectively, a mixture of these two principles. The first is known as the residence principle, whereby the country taxes its residents (in the US both residents and citizens) on their worldwide income. To avoid double taxation, US residents usually receive some form of relief (typically, tax credits) on taxes paid to the country where the income had originated; also according to this principle, no taxes are levied on income originating in that country that accrued to nonresidents. The second principle is known as the source principle, whereby a country taxes all incomes originating within its borders, no matter whether they accrue to residents or non-residents. According to this principle, its residents’ income from foreign sources is exempt from tax. No country adheres exclusively to either one of these two principles. The rationale is simple. A country would not like to exempt its residents on their foreign-source incomes, in order not to encourage its residents to divert their capital and work efforts away from home. A country of origin, knowing that its expatriates usually receive credits in their adopted countries against taxes paid in the country of origin anyway, has no incentive to exempt those expatriates from its own taxes; such an exemption would amount to transferring potential tax revenues from the country of origin to the adopted country. Therefore, most countries tax non-residents on (at least, some of) their incomes originating within their boundaries. Thus, most countries employ a mixture of both principles.2

 

Truster