Terminologi – Ordlista (Hus i Sverige, HB24)

 

google.com/search?q=bygga+hus+terminologi

alvsbyhus.se/ordlista/

 

Startat med lista från huscompagniet.se/inspiration/information/ordlista (R:2022-08-07)

Avstyckning

När man köper mark för att exempelvis bygga eget hus styckas tomten av. Avstyckning innebär att en bit mark skiljs från en fastighet för att bilda tomt till en ny fastighet. [huscompagniet]

 

Besiktning

Kontroll av utförda arbeten. Utförs av en oberoende besiktningsman. [huscompagniet]

 

Bjälklag

Ett bjälklag är en horisontell, bärande byggnadsdel som åtskiljer olika våningar i en byggnad. I bjälklaget ingår förutom en bärande del också golv och innertak. [huscompagniet]

 

Bröstningshöjd

Avståndet från golvet upp till underkanten på fönstren. [huscompagniet]

 

Byggherre

Den som för egen räkning utför, eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. När du bygger hus med oss är det du som kund som är byggherren. [huscompagniet]

 

Byggherrekostnader

Kostnader som tillkommer runt själva byggandet när du ska bygga eget hus, såsom lagfart, pantbrev, nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan, kontrollansvarig, anslutningsavgifter för VA, el och fiber samt el och vatten under byggtid. [huscompagniet]

 

Bygglov

Tillstånd från kommunens byggnadsnämnd att genomföra en byggåtgärd, som till exempel ny fastighet eller tillbyggnad. [huscompagniet]

 

Delad entreprenad

Vid delad entreprenad anlitar byggherren flera entreprenörer som har i uppdrag att utföra olika delar av byggnationen. Det betyder att det finns flera avtal i projektet och att du som beställare själv ansvarar för att samordna och leda verksamheten. [huscompagniet]

 

Detaljplan

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får lov att användas. [huscompagniet]

Entreprenad

Åtagande av företag att utföra större byggnadsarbete på uppdrag av byggherre. [huscompagniet]

 

Fastighet

En fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom. På fastigheten kan det finnas byggnader, andra anläggningar och växtlighet. Ordet fastighet används idag ofta felaktigt för byggnad. [huscompagniet]

 

Förhandsavtal

Ett förhandsavtal tecknas mellan en bostadsrättsförening och en köpare. Avtalet innehåller uppgifter om partnernas namn, den beräknade tidpunkten för upplåtelsen och eventuella förskottsbetalningar. Avtalet ska alltid vara skriftligt. För att teckna ett förhandsavtal krävs att bostadsrättsföreningen har upprättat en kostnadskalkyl som är granskad och godkänd av två oberoende intygsgivare utsedda av Boverket. [huscompagniet]

 

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked prövar om det är lämpligt att bygga på platsen. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det enklare om du redan har ett positivt förhandsbesked. Ett positivt besked betyder dock inte att du får bygglov i slutändan. Då är det din bygglovsansökan som prövas. [huscompagniet]

 

Garantibesiktning

Garantibesiktning görs senast två år efter slutbesiktningen. Då noteras eventuella fel som framträtt under garantitiden. Besiktningen påkallas och bekostas av byggherren. [huscompagniet]

 

Generalentreprenad

Till skillnad från totalentreprenad så ansvarar du som beställare vid generalentreprenad själv för projekteringen, men anlitar en huvudentreprenör för utförandet. Huvudentreprenören anlitar sedan underleverantörer och ansvarar för samordning och ansvarsfördelning under bygget. [huscompagniet]

 

Geoteknisk undersökning

Undersökning för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Görs i byggprojekt för att utgöra ett underlag för val av metod för grundläggning och förstärkning när du ska bygga eget hus. [huscompagniet]

 

Grannehörande

Om en bygglovsansökan skiljer sig åt från fastighetens detaljplan genomförs ett grannehörande. Det innebär att grannar eller andra berörda av åtgärden informeras och får möjlighet att yttra sig om planerna. [huscompagniet]

 

Husbesiktning

 • boupplysningen.se/boende/villa/husbesiktning, extrakt:
  Husbesiktning
  En husbesiktning görs oftast av en köpare för att uppfylla sin undersökningsplikt i samband med ett husköp, men även en säljare kan genomföra en besiktning, då kallas det för ”förhandsbesiktning”. Besiktningen genomförs vanligtvis av en besiktningsman men delar av husbesiktningen kan behöva genomföras av en fackman, exempelvis en elektriker.

 

Inteckning

 • boupplysningen.se/boende/villa/inteckning, utdrag:
  Inteckning
  En inteckning är ett krav för att kunna använda en fastighet som säkerhet vid exempelvis ett bolån. För bostadslån används ett pantbrev som bevis på att inteckningen i fastigheten faktiskt existerar. Inteckningen ansöker du om hos Lantmäteriet, som för register över vilka inteckningar som finns i Sveriges bostäder.

 

Konstruktör

Anställd hos husleverantören som tar fram ritningar för husets konstruktion. [huscompagniet]

 

Kontrollansvarig (KA)

Arbetar på uppdrag av en byggherre och har i uppgift att upprätta en kontrollplan. Byggherren utför själv kontrollerna. En KA ska ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. KA ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. [huscompagniet]

 

Kontrollplan

Ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska göra för att säkra att ett byggprojekt uppfyller bestämmelserna. Vissa kontroller kan göras på egen hand, andra av fristående sakkunniga. [huscompagniet]

J&P:

 

 

Kvalitetsansvarig

Begrepp från den gamla plan- och bygglagen som nu ersatts med kontrollansvarig. Förkortas KA. [huscompagniet]

 

Lagfart

När man köper en fastighet så ska den registreras i fastighetsregistret. Denna registrering kallas lagfart och innebär att den nya ägaren blir lagfaren ägare till fastigheten och dess eventuella byggnader. [huscompagniet]

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken. Det behövs marklov för att schakta eller fylla tomten om höjdläget förändras mer än en halvmeter. Det kan också krävas för trädfällning eller skogsplantering om så är angivet i detaljplanen. [huscompagniet]

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser. Du ansöker om marklov hos kommunens byggnadsnämnd.” Oct 15, 2020 [boverket.se]

Nybyggnadskarta

Vid en nybyggnation måste alltid en situationsplan bifogas i ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för situationsplanen och visar fastighetens exakta läge och mått, samt andra uppgifter som befintliga byggnader, höjdangivelser för mark och anslutningspunkt för vatten och avlopp. Bygglovssökande ritar själv in den nya byggnaden på situationsplanen. [huscompagniet]

 

Nyckelfärdigt hus

När du köper ett nyckelfärdigt hus betyder det att det är klart att flytta in i det när byggnationen är avslutad. Husleverantören tar hand om hela projektet, från grundläggning till tapetsering och målning. Allt material och all montering är inkluderat i priset. [huscompagniet]

 

Pantbrev

 • boupplysningen.se/boende/villa/pantbrev, utdrag:
  Pantbrev
  Ett pantbrev är ett dokument som kopplar ihop ditt bolån med din fastighet. Pantbrev gör alltså att fastigheten blir pantsatt för bolånet. Om du exempelvis pantsätter en klocka kan du ju lämna över klockan till banken, det kan du inte göra med en fastighet så istället används pantbrev som kopplar ihop lånets säkerhet (fastigheten) med bolånet.

 

Planlagt område

Se Detaljplan ovan

Planritning

 

Produktionskostnadskalkyl

En sammanräkning av produktionen och andra inkluderade kostnader, såsom vitvaror, fönster och trappor. [huscompagniet]

 

Projektering

Förberedelse och planering av byggprojekt innan själva byggandet påbörjas. [huscompagniet]

 

Samfällighet

Samfälligheten förvaltar anläggningar såsom gata, parkeringar, grönområden, belysning etc. som är gemensamma mellan och inom bostadsområdet. [huscompagniet]

 

Servitut

Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn. Ett servitut kan också innebära att en annan fastighet har rätt att bygga en väg på din fastighet. Servitutet är knutet till en viss fastighet och inte till en viss person. Därmed gäller det oavsett ägare till fastigheten. [huscompagniet]

 

Situationsplan

Upprättas i samband med en ny- eller ombyggnad och visar tomtens begränsningar, markens nivå och det planerade läget för byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar. Den tas fram av byggherren eller dennes arkitekt. [huscompagniet]

Slutbesiktning

En oberoende besiktningsman anlitad av byggherren besiktigar det färdigställda huset, går igenom entreprenaden och kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar en representant från byggherren, entreprenören och i de fall att det rör en bostadsrättsförening även en representant från styrelsen. [huscompagniet]

 

Takfot/takutsprång/takskägg

Takfoten är den del av ett yttertak som skjuter utanför fasadväggen. Den har i uppgift att skydda delar av fasaden från nederbörd. [huscompagniet]

 

d

 • boupplysningen.se/boende/villa/taxeringsvarde, extrakt:
  Taxeringsvärde
  Taxeringsvärdet beräknas främst i syfte att beskatta en fastighet, men används även av privata aktörer vid exempelvis försäkringar, värderingar och belåningar av bostaden.

 

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden, efter att bygglovet är bevilat, på kommunen för att gå igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslag till kontrollplan, samt övriga handlingar. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag på kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. [huscompagniet]

 

Tilluft

Den luft som strömmar in i ett rum. [huscompagniet]

 

Tilluftsdon

Reglerar inställningen av luftflödet och är ofta monterat i tak eller väggar. [huscompagniet]

 

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att en entreprenör ansvarar för både projektering och utförande och själv anlitar underleverantörer. Det finns då bara ett avtal mellan byggherren och entreprenaden, vilket gör att byggherren slipper samordna och leda arbetet. [huscompagniet]

 

Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal tecknas av den första ägaren till en bostadsrätt. Därmed får ägaren rätt att nyttja bostaden. Upplåtelseavtalet tecknas när den ekonomiska planen är godkänd och registrerad samt att Bolagsverket lämnat tillstånd att upplåta bostadsrätten och att ta emot insatser. [huscompagniet]